REGULAMIN JUBILEUSZOWEGO

XXX „BIEGU POWSINOGI”

połączony  z  finałem  V  Wojewódzkiego  Rodzinnego  Biegu  po  Zdrowie

o  puchar  Ministra  Sportu  i  Turystyki

logo_tkkf_malopolska

 

 

 

 

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF Leskowiec, Klub Osiedlowy GARSONIERA Spółdzielni Mieszkaniowej w Wadowicach,

 

2. Współorganizator  imprezy:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie,

 

3. Partnerzy :

·       Ministerstwo Sportu i Turystyki w  Warszawie,

·       Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie

·       Zarząd Główny TKKF w Warszawie,

·       Urząd Miejski w Wadowicach,

·       Starostwo Powiatowe w Wadowicach. 

 

4. Partnerzy  medialni :

·       patronat telewizyjny -TVP Kraków

·       patronat prasowy - Kronika Beskidzka,Nasz Region, Wiadomoœci Powiatowe, Gazeta Krakowska, Głos Podbeskidzia,

·       patronat radiowy - Radio Bielsko, Radio Kraków,

·       patronat internetowy - GRAFKOM Systemy Komputerowe z Wadowic,

 

5. Cel imprezy :

·       upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

·       podnoszenie sprawności fizycznej,

·       wyłonienie zwycięzców V Wojewódzkiego Rodzinnego Biegu po Zdrowie,

·       promowanie miasta i regionu,

 

6. Termin i miejsce :

·       13 września 2009 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice.

 

7. Dystanse :

·       50 m - dla przedszkolaków,

·       100 m - dla kl. 1 i  2,

·       200 m - dla kl. 3,

·       400 m - dla kl. 4 ÷ 6,

·       150 m -  sztafeta  rodzinna  (3 x 50 m  systemem  wahadłowym ) -  bieg  sprawnoœciowy,

·       400 m - dla dyrektorów, biznesmenów i sponsorów,

·       1,5 km - ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum,

·       5 km - ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat,

·       15 km - ogólnodostępny dla młodzieży i dorosłych powyżej 16 lat.

 

8. Uczestnictwo :

 

·       w biegu mogą startować wszyscy, dystansy dobierane w zależności od wieku. W biegu na 15 km startują uczestnicy, którzy ukończyli 16 lat i posiadają aktualne badania lekarskie, dorośli napiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do lat 18 dodatkowo oświadczenie podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów,

·       na bieg 5 i 15 km będą wydawane osobne numery startowe,

·       pobranie numeru lub karty startowej  jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXX Biegu Powsinogi,

·       w sztafecie rodzinnej udział  biorą 3 osobowe zespoły / w tym co najmniej 1 dziecko w wieku (6 - 16  lat) 

·       wg odrębnego regulaminu.

 

9. Zgłoszenia :

·       pisemne do dnia 11. 09. 2009, na adres na adres Ogniska TKKF Leskowiec

·       34-100 Wadowice oś. Kopernika 10 z dopiskiem Bieg Powsinogi,

·       zgłoszenia przez internet na stronie o biegu: http://www.grafkom.pl/powsinoga,

·       oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.45. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu   na 5 i 15 km.

 

10. Zasady  finansowania:

·       startowe w biegu 15 km wynosi 10 zł  przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2009, a w dniu zawodów 12 zł  

w ramach  którego każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, dyplom, znaczek pamiątkowy, napój, drożdżówkę,

·       startowe w biegu 5 km wynosi 10 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 11.09.2009 a w dniu zawodów 12 zł

w ramach  którego każdy uczestnik otrzymuje dyplom, znaczek pamiątkowy, napój, drożdżówkę,

·       z opłaty startowej zwolniona jest młodzież szkolna,

·       członkowie TKKF z ważna legitymacją uzyskują zniżkę 50%,

·       koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

·        numery można pobierać w Klubie Garsoniera SM Wadowice lub w dniu imprezy na Stadionie po wpłaceniu kaucji   5 zł  dystans 5 km.

 

11.Klasyfikacje:

     Kategorie biegowe:

Na 15 km

Na 5 km

Mężczyźni

Kobiety

 

M16  od 16 do 19 lat (1993-90)

K16 - do 35 lat(do1974)

od l2 do l5 lat

M20  od 20 do 29 lat (1989-80)

K35 - od 36 lat do 49 lat (1973-60)

od 16 do 20 lat

M30  od 30 do 39 lat (1979-70)    

K50 - powyżej 50 lat (1959 i starsze)

powyżej 20 lat

M40  od 40 do 49 lat (1969-60)

 

 

M50  od 50 do 59 lat (1959-50)

 

 

M60  od 60 do 69 lat (1949-40)

 

 

M70  powyżej 70 lat (1939 i starsi)

 

 

 

 

·       Klasyfikacja  na  najliczniejszą  ekipę ustalona  będzie  na  podstawie  ilości  startujących  zawodników  z  danego  klubu,  szkoły, stowarzyszenia, ogniska  itp.

·       Klasyfikacja sztafety rodzinnej jest zespołowa, liczy  się  łączny  czas  uzyskany  przez 3  osobowa  rodzinę,

 

12.  Nagrody:

W biegu na 15 km

W biegu na 5 km

W klasyfikacji (ogólnej) kobiet I mężczyzn

 

I miejsce – puchar + 600 zł + dyplom

I miejsce – puchar+nagroda rzeczowa+dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

II miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

III miejsce – nagroda rzeczowa+dyplom

 

 

 

·       w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsca od l - III,

·       nagrody rzeczowe w biegu na 5 i15 km za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych,

·       nagrody w biegu 15 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

·       osoby, które zajmą I - III miejsce w kategorii Open ( klasyfikacja generalna biegu głównego 15 km, oraz biegu na 5 km ) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi,

·       dodatkowo wœród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 15km rozlosowanych zostanie po 10 nagród rzeczowych.

o      w  klasyfikacji na najliczniejszą ekipę:

§  I  miejsce - puchar Ministra Sportu i Turystyki, dyplom,

§  II , III  miejsce - puchar, dyplom,

§  IV ÷ VI  miejsca - dyplom.

o      w  klasyfikacji Sztafety Rodzinnej :

§  I  miejsce - puchar Ministra Sportu i Turystyki, nagrody rzeczowe, medale, dyplom,

§  II , III  miejsce - puchar, nagrody  rzeczowe, medale, dyplom,

§  IV  ÷  VI  miejsca - nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

 13.   Komunikat końcowy:

·       będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,

·       wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu:  http://www.grafkom.pl/powsinoga.

 

14. Postanowienia końcowe :

·  bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA,

·   opiekę lekarską zapewnia organizator,

·   bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

·   uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

·   organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,

·   uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

·   organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.      

 

Organizatorzy.

 


RULES  AND  REGULATIONS.

 

1.  The promotor of the fixture:

The TKKF centre - "Leskowiec" (The Society of the Physical Culture Propagation - "Leskowiec"),  the Housing Estate's Club of the Building in Wadowice - "Garsoniera".

2.  The aim of the fixture :

- a running dissemination as the rightest form of a motion,

- physical efficiency improvement

- physical recreation

3.  Date and a place :

14 - th of September, 2008 y. 11.07 a.m.  M.K.S. "Skawa" Wadowice  stadium.

4. Distances and itinerary :

50 m - for pre-school children,

100 m - for 1-st and 2-nd classes (of grammar schools),

200 m - for 3-d classes,

400 m - for 4-6-th classes,

400 m - for managers, buisnessmen, sponsors,

1,5 km - within the reach of pupils of grammar schools,

5 km - for people over age 12 years.

15 km - for people over age 16 years.

5. Participation :

Everybody may participate in the foot-race. The distances are  choosen depending on an age of the participants. In the foot-race of 15 km may participate everybody who are 16 years old and have,up to date permission of a doctor or who has written declaration to  participate on one's own responsibitty (additionally young people,up to 18 years old, are to have written permission of their parents.

6.  Notification :

- in writting, up to 12-th of September 2008 to the address:

Klub "Garsoniera" Spółdzielnia Mieszkaniowa 34 - 100 Wadowice oś. Kopernika 10 on the envelope please write: „Bieg Powsinogi”

- in the day of the fixture in the MKS "Skawa" Wadowice stadium up to 10.45 a.m.

7. Costs :

- everybady who starts in the foot-races of 5 km and 15 km has to pay 10 zł.  

The participants will be given certificate of commemorative stamps and the drinks,

- members of the TKKF, with the valid membership cards pay onnly 5 zł

- costs of journeys, accommodation and food are covered by participants

8.  Prizes of the 15 km foot - races:

in the general classification of men and women :

I - st place - a cup + 500 zł + diploma,

II - nd place - a material reward + diploma

III - d place - a material reward + diploma

- the prizes, diplomas for I-III -d places in the groups depended on an age :

 

Men :                                                                                   Women:

M 16 from 16 up to 19 (1992-89)                                        K 16 up to 35 (1992-73)

M 20 from 20 up to 29 (1988-79)                                        K from 35 up to 49 ( 1973 - 59)

M 30 from 30 up to 39 (1978-69)                                        K 50 50 over (1957 and older)

M 40 from 40 up to 49 (1968-59)

M 50 from 50 up to 59 (1958-49)

M 60 from 60 up to 69 (1948-39)

M 70 70 over (1938 and older)

(the prizes will be given if in the group start minimum 4 participants)

- in the foot race of young people and in the foot-race of the pre- school childern the prizes will be given for the places I - III-d,

- the prizes of the foot-race of 15 km for the oldest participant and for the best participants from Wadowice,

- among the participants, who finish the foot-races, will be  distributed, additionally,       by lot, 10 marerial prizes for every races :  5 km, 15 km.

9. Recapitulating raport:

- will be send to these participants who during the notification  leave envelopes with their   address and return stamp.

10. Last resolve:

- the foot-race will be carried out accordingly to PZLA regulations,

- medical attention will secure the promotors,

- the foot-race will be carried out irrespective of the weather.

ORGANIZER © 1998-2009 GRAFKOM Systemy Komputerowe