REGULAMIN

XXXIII „BIEGU POWSINOGI”

oraz

Ogólnopolskiego Biegu Strażaków

logo_tkkf_malopolska

 

BIEG POWSINOGI

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF „Leskowiec”, w Wadowicach,

2. Współorganizatorzy imprezy:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, Klub Biegacza „Endorfiny” Wadowice, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach

3. Partnerzy :

· Ministerstwo Sportu poprzez Zarząd Główny TKKF

·Starostwo Powiatowe w Wadowicach,

·Urząd Miejski w Wadowicach,

· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,

· Związek Harcerstwa Polskiego

· PUKS „Karol” – Wadowice

· Studio filmowe „nasze-video”

4. Patroni medialni :

·patronat telewizyjny – TVP Kraków, ITV Wadowice

·patronat prasowy – Kronika Beskidzka, Małopolska Kronika Beskidzka, Głos Podbeskidzia, Gazeta Krakowska, Wiadomości Powiatowe

·patronat radiowy – Radio Bielsko, Radio Kraków,

·patronat internetowy Portal WadowiceOnline.pl, SportoweWadowice.pl, Grafkom” – systemy komputerowe, MamNewsa.pl, Beskidzka24.pl

5. Cel imprezy :

·upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu,

·podnoszenie sprawności fizycznej,

·promowanie miasta i regionu,

·popularyzowanie biegów rodzinnych na terenie Województwa Małopolskiego.

6. Termin i miejsce :

·16 września 2012 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice.

7. Dystanse :

·50 m – dla przedszkolaków,

·100 m – dla kl. 1 i 2,

·200 m – dla kl. 3,

·400 m – dla kl. 4 ÷ 6,

·1,5 km – ogólnodostępny dla uczniów gimnazjum,

-sztafeta rodzinna

·5 km – ogólnodostępny dla młodzieży powyżej 12 lat, i dorosłych, I Bieg Strażaków.

·21,097 km – ogólnodostępny dla dorosłych młodzieży powyżej 18 lat.

8. Uczestnictwo :

W biegu głównym na dystansie 21,097km może wziąć udział osoba, która rocznikowo ukończyła lat 18. Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 180- minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

W biegu na 5 km mogą startować osoby, które rocznikowo ukończyły lat 12 i mają aktualne badania lekarskie. Dorośli podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a młodzież do 18 lat dodatkowo przedłoży oświadczenie podpisane przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.

· na bieg 5km i 21 097 km będą wydawane zwrotne numery startowe,

· Klasyfikacja oraz nagrody w ramach I Biegu Strażaków (według odrębnego regulaminu)

· pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXXIII Biegu Powsinogi,

· Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. ·Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

·Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

9. Zgłoszenia :

· przez internet tutaj

· pisemnie na adres: TKKF „Leskowiec”, ul. Kopernika 10, 34-100 Wadowice

· osobiście w dniu imprezy w biurze zawodów na Stadionie MKS „Skawa” do godz. 10:30

Uczestnicy biegu głównego – 21,097km, 5km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego na konto:

Ognisko TKKF “Leskowiec” w Wadowicach. 34-100 Wadowice ul. oś. Kopernika 10

Bank PEKAO SA oddział w Wadowicach nr 06 1240 4197 1111 0000 4697 16 81 – w tytule przelewu należy dopisać: XXXIII Bieg Powsinogi

·oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.30. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu na 5km i 21,097km km.

10. Zasady finansowania:

·opłata startowa w biegu 21,097 km wynosi 40 zł przy wpłacie dokonanej przelewem do dnia 09.09.2012, a w dniu zawodów 60 zł w ramach którego każdy uczestnik otrzymuje, pamiątkowy medal, napój, gorący posiłek oraz kremówkę papieską.

·startowe w biegu 5 km wynosi 20 zł przy wpłacie dokonanej przelewem do dnia 9.09.2012 a w dniu zawodów 25 zł w ramach którego każdy uczestnik otrzymuje, medal, napój.

· z opłaty startowej zwolniona jest młodzież szkolna,

· członkowie TKKF z ważna legitymacją uzyskują zniżkę 50%,

· członkowie Klubu Endorfiny Wadowice uzyskują zniżkę 50%

·koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

w biegach młodzieżowych oraz biegu dla przedszkolaków nagrody za miejsca od l – III,

·nagrody rzeczowe i pieniężne w biegu na 5km i 21,097 km za zajęcie miejsca I-III w poszczególnych kategoriach wiekowych,

·nagrody w biegu 21,097 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

· osoby, które zajmą I – III miejsce w kategorii Open ( klasyfikacja generalna biegu głównego 21,097 km, oraz biegu na 5 km ) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi,

·dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 21,097km zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe.

11.Klasyfikacje:

Kategorie biegowe:

Półmaraton

Mężczyźni

Kobiety

M20 od 18 do 29 lat K18 – od 18 do 35 lat
M30 od 30 do 39 lat K35 – od 36 lat do 49 lat
M40 od 40 do 49 lat
M50 od 50 do 59 lat K50 – powyżej 50 lat
M60 od 60

 

Bieg na 5 km

Mężczyźni i Kobiety

od 12 do 15 lat

od 16 do 20 lat

Powyżej 20 lat

 

12.NAGRODY
W klasyfikacji generalnej mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:
I miejsce – 750 zł + puchar
II miejsce – 400 zł + puchar
III miejsce – 200 zł + puchar
2
.W klasyfikacji generalnej kobiet biegu głównego zdobywczynie miejsc I – III otrzymują nagrody pieniężne:
I miejsce – 500 zł + statuetka
II miejsce – 200 zł
III miejsce –100 zł

13.Komunikat końcowy:

· będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,

·wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu: www.biegpowsinogi.pl oraz na www.datasport.pl

14. Postanowienia końcowe :

·opiekę lekarską zapewnia organizator,

·bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

·punkty odżywcze i nawadniające będą ustawione minimum co 5km.

·w przypadku wysokiej temperatury panującej w dniu zawodów, organizator przewiduje ustawienie kurtyn wodnych

·możliwość przesłania własnych odżywek oraz napoi na piętnasty kilometr

· organizator nie gwarantuje kompletnego pakietu startowego zawodnikom którzy dokonają opłaty startowej w dniu zawodów.

· uczestnicy ubezpieczają się od OC i startują na własną odpowiedzialność , natomiast organizator zapewnia ubezpieczenie NW.

·organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,

·uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

·organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


 

BIEG STRAŻAKÓW

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU STRAŻAKÓW

na dystansie 5 km i klasyfikacji Strażaków w półmaratonie

W RAMACH XXXIII BIEGU POWSINOGI

1. Organizator imprezy:

Ognisko TKKF „Leskowiec”, w Wadowicach,

2. Współorganizatorzy imprezy:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, Klub Biegacza „Endorfiny” Wadowice, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wadowicach

3. Partnerzy :

· Ministerstwo Sportu poprzez Zarząd Główny TKKF

·Starostwo Powiatowe w Wadowicach,

·Urząd Miejski w Wadowicach,

· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach,

· Związek Harcerstwa Polskiego

· PUKS „Karol” – Wadowice

· Studio filmowe „nasze-video”

4. Patroni medialni :

·patronat telewizyjny – TVP Kraków, ITV Wadowice

·patronat prasowy – Kronika Beskidzka, Małopolska Kronika Beskidzka, Głos Podbeskidzia, Gazeta Krakowska, Wiadomości Powiatowe

·patronat radiowy – Radio Bielsko, Radio Kraków,

·patronat internetowy Portal WadowiceOnline.pl, SportoweWadowice.pl, „Grafkom” – systemy komputerowe, MamNewsa.pl, Beskidzka24.pl

5. Cel imprezy :

·upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu i prozdrowotnej postawy wśród strażaków i nie tylko,

·podnoszenie sprawności fizycznej strażaków i ludności cywilnej,

·integracja środowiska strażackiego,

·promowanie miasta Wadowic i regionu, w Polsce i Europie,

6. Termin i miejsce :

·16 września 2012 r. godz.11.07 stadion MKS Skawa Wadowice.

7. Dystanse :

·5 km – „Bieg Strażaków” – Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym będzie prowadzona klasyfikacja strażaków z podziałem na kategorie wiekowe – zgodnie z postanowieniami punktu 11.

·21,097 km /półmaraton/ – Bieg Główny ogólnodostępny, w którym będzie prowadzona klasyfikacja strażaków na zasadach kategorii OPEN /bez podziału na grupy wiekowe/ – zgodnie z postanowieniami punktu 11.

 8. Uczestnictwo :

W „Biegu Strażaków” może wziąć udział każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej /w tym również Szkół Pożarniczych/, który posiada aktualną legitymację służbową.

W biegu tym mogą brać udział również pełnoletni /w dniu zawodów ukończone 18 lat/ strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych legitymujący się ważną legitymacją członka OSP z minimum 3-letnim stażem /czyli osoby, które wstąpiły do OSP w roku 2009 lub wcześniej – liczy się rok wstąpienia/.

Ważność legitymacji będzie sprawdzana podczas wydawania pakietów startowych!

W biegu głównym na dystansie 21,097km może wziąć udział każdy strażak Państwowej Straży Pożarnej /w tym również Szkół Pożarniczych/ oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, na zasadach takich samych jak w „Biegu Strażaków – 5 km”.

Zawodników biegu głównego obowiązuje limit czasu 180- minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.

· na bieg 5km i 21 097 km będą wydawane osobne numery startowe,

· Klasyfikacja drużynowa oraz nagrody w ramach I Biegu Strażaków (według odrębnego regulaminu)

· pobranie numeru lub karty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu XXXIII Biegu Powsinogi,

·Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia OC uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

·Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.

·Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 9. Zgłoszenia :

· zgłoszenia przez Internet na stronie biegu: www.biegpowsinogi.pl

· oraz w dniu zawodów na stadionie MKS Skawa do godz. 10.30. należy zgłaszać się w celu weryfikacji startu na 5km i 21,097km km.

Uczestnicy Biegu Głównego – 21,097km i Biegu Strażaków – 5km, zobowiązani są do wpłacenia wpisowego na konto:

Ognisko TKKF “Leskowiec” w Wadowicach, 34-100 Wadowice  ul. os. Kopernika 10

Bank PEKAO SA oddział w Wadowicach  nr konta 06 1240 4197 1111 0000 4697 1681

 

10. Zasady finansowania:

·opłata startowa w biegu głównym 21,097 km wynosi 40 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 14.09.2012, a w dniu zawodów 60 zł, w ramach którego każdy uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkową koszulkę, napój, drożdżówkę oraz medal

·opłata startowa w biegu na 5 km wynosi 20 zł przy wpłacie dokonanej do dnia 09.09.2012 a w dniu zawodów 25 zł w ramach którego każdy uczestnik otrzymuje, pamiątkową koszulkę i napój,

·koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie,

·nagrody w biegu 21,097 km otrzymują także najstarszy uczestnik biegu, oraz najlepszy zawodnik z Wadowic,

· osoby, które zajmą I – III miejsce w kategorii Open ( klasyfikacja generalna biegu głównego 21,097 km, oraz biegu na 5 km ) będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych, lecz nie będą ponownie nagradzane nagrodami rzeczowymi,

·dodatkowo wśród uczestników, którzy ukończą biegi na 5km, 21,097km zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe

 11. Klasyfikacje i Nagrody :

Kategorie biegowe „Bieg Strażaków – 5 km”

Bieg Strażaków – 5 km

Mężczyźni

Kobiety

Kategoria M1 – od 18 lat do 35 lat Kategoria K1 – od 18 lat do 35 lat
Kategoria M2 – od 36 lat i więcej Kategoria K2 – od 36 lat i więcej

 

W Biegu Strażaków będą prowadzone następujące klasyfikacje strażaków:

1. Generalna mężczyzn – według klasyfikacji OPEN;

2. Indywidualna mężczyzn z podziałem na grupy wiekowe:

Kat. M1 – od 18 lat do 35 lat

Kat. M2 – od 36 lat i więcej;

Indywidualna kobiet z podziałem na grupy wiekowe:

Kat. K1 – od 18 lat do 35 lat

Kat. K2 – od 36 lat i więcej;

W klasyfikacji strażaków Biegu Głównego zdobywcy miejsc I – III otrzymują puchary oraz podlegają klasyfikacji ogólnej.

 

Kategorie biegowe „Bieg Główny – 21,097 km”

Bieg Główny – 21,097 km

Mężczyźni

Kobiety

 

W Biegu Głównym oprócz klasyfikacji ogólnej, będą prowadzone następujące klasyfikacje strażaków:

- indywidualna mężczyzn bez podziału na grupy wiekowe;

- indywidualna kobiet bez podziału na grupy wiekowe.

W klasyfikacji strażaków Biegu Głównego zdobywcy miejsc I – III otrzymują puchary oraz podlegają klasyfikacji ogólnej.

 

 12.Komunikat końcowy:

· będzie wydawany zainteresowanym po zakończeniu imprezy,

· wyniki wraz z komunikatem końcowym będą do pobrania z Internetu na stronie biegu:  www.biegpowsinogi.pl

 

14. Postanowienia końcowe :

· bieg zostanie przeprowadzony w/g przepisów PZLA,

· opiekę lekarską zapewnia organizator,

· bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

· uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,

· organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania Imprezy,

· uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów i służb porządkowych,

· organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

Organizatorzy.

 


 © 1998-2012 GRAFKOM Systemy Komputerowe