REGULAMIN SPORTOWYCH WYŚCIGÓW PSICH ZAPRZĘGÓW

 

P R E A M B U Ł A

Niniejszy regulamin określa przepisy i wymogi związane z organizacją Sportowych Wyścigów Psich Zaprzęgów w Polsce. Podstawową zasadą sportowych wyścigów psich zaprzęgów jest jednakowy dostęp do uprawiania tego sportu przez wszystkich zainteresowanych nim osób, bez dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w duchu sportowej rywalizacji, zgodnej z ideą olimpijską.

Dobro psów i ich humanitarne traktowanie, ich zdrowie i bezpieczeństwo powinny stanowić przedmiot szczególnej troski zarówno ze strony zawodników, jak i organizatorów wyścigów.

Regulamin ten został opracowany w zgodzie ze statutami klubów sportowych. Jest on regulaminem tymczasowym, który obowiązywał będzie na sportowych wyścigach psich zaprzęgów w sezonie 2000 / 2001 .

REGULAMIN SPORTOWYCH WYŚCIGÓW PSICH ZAPRZĘGÓW

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne ( stosowane do wszystkich rodzajów wyścigów )

 

 1. W przypadku wystąpienia sprzeczności miedzy przepisami ogólnymi a przepisami szczegółowymi decydują przepisy szczegółowe.
 2. Zasady uczestnictwa
  1. Musher startujący w pierwszym etapie wyścigu musi prowadzić ten sam zaprzęg przez całe zawody.
  2. Wszystkie psy biorące udział w wyścigu muszą być zaprzężone na starcie pierwszego etapu . Zaprzęg lub pies , które nie startowały w pierwszym etapie, nie będą dopuszczone do startu w dalszej części wyścigu.
  3. Zaprzęg, musher lub pies zdyskwalifikowany w trakcie jednego z etapów nie może kontynuować wyścigu.
  1. Każdy zaprzęg, musher lub pies zgłoszony do startu , który zdaniem Sędziego Głównego
  2. jest niezdolny do bezpiecznego ukończenia wyścigu, nie jest dopuszczony do startu.

  3. Zaprzęg , którego całkowity czas przekracza limit czasowy określony dla danego wyścigu, nie będzie dopuszczony do kolejnych etapów wyścigu.
 1. Wielkość zaprzęgu
  1. Po starcie do pierwszego etapu do zaprzęgu nie może zostać dołączony żaden pies.
  2. Po pierwszym lub kolejnych etapach musher może dowolnie zmniejszyć wielkość swego zaprzęgu , pod warunkiem , że utrzyma się w minimalnym limicie psów , określonym dla danej klasy.
  3. Zawodnik ponosi odpowiedzialność za dostosowanie wielkości zaprzęgu do swoich możliwości.
  4. Sędzia Główny może zażądać zmniejszenia wielkości zaprzęgu, nawet na starcie ,jeśli uzna ,że wymagają tego warunki bezpieczeństwa .
 1. Środki medyczne
 2. Na wszystkich zawodach rozgrywanych zgodnie z niniejszym regulaminem stosowane są przepisy międzynarodowe, dotyczące kontroli antydopingowej oraz lista środków zabronionych, ogłaszana przez federacje międzynarodowe.

 3. Wyposażenie
  1. Psy z danego zaprzęgu , maszerzy i wyposażenie muszą być dostępni do kontroli w miejscu wyznaczonym dla zaprzęgów najpóźniej na 10 minut przed startem do wyścigu sprinterskiego i na 1 godzinę przed startem wyścigu średnio i długodystansowego.
  2. Zaprzęg w uprzężach nie może być zatrzymany przez kontrolę dłużej niż do 6 minut przed przewidzianym czasem startu.
  3. Każdy zaprzęg na żądanie Sędziego Głównego musi zostać przedstawiony do kontroli po ukończeniu dowolnego etapu.
  4. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być zaakceptowane przez Sędziego Głównego.
  5. Zabronione jest używanie kagańców, obroży zaciskowych bez ograniczników i kolczatek.
  6. Zabronione jest stosowanie batów.
  7. Przez cały czas trwania wyścigu zawodnik zobowiązany jest do noszenia numeru startowego w widocznym miejscu.
 4. Start
  1. Dopuszczalne jest udzielenie pomocy zawodnikom w strefie startowej.
  2. Przód sań ( brush-bow ) musi znaleźć się na linii startowej i nie może jej przekroczyć przed sygnałem startu.
  3. Przed wystartowaniem zaprzęg musi się zatrzymać na linii startowej.
  4. Zaprzęg, który się nie znajdzie na starcie w czasie dla niego wyznaczonym , lub w ciągu pierwszej połowy przerwy między kolejnymi startami, będzie ogłoszony jako zaprzęg spóźniony.
  5. Zaprzęg spóźniony startuje po wystartowaniu ostatniego zaprzęgu zgłoszonego do jego klasy po ustalonej przerwie między startami kolejnych zaprzęgów. Zaprzęg spóźniony nie może przeszkadzać innym zaprzęgom.
  6. Jeśli zaprzęgów spóźnionych jest więcej niż jeden, startują one w początkowo przewidzianej kolejności z przerwami przewidzianymi między startami kolejnych zaprzęgów .
  7. Jeśli w tym samym etapie zaprzęg jest spóźniony po raz drugi, zostaje
  8. zdyskwalifikowany.

  9. Zaprzęg, który nie opuści strefy startowej przed startem kolejnego zaprzęgu, może zostać zdyskwalifikowany.
 5. Meta
  1. Zaprzęg kończy etap w momencie gdy pierwszy pies z zaprzęgu przekroczy linię mety.
  2. Jeśli zaprzęg przekracza linię mety bez maszera czas mierzony jest do momentu przekroczenia linii mety przez maszera.
 6. Na trasie
  1. Każdy zaprzęg i maszer muszą przebyć całość trasy ustalonej przez organizatorów.
  2. Zaprzęg, który nie pokonał całej trasy danego etapu nie jest dopuszczony do kontynuowania wyścigu.
  3. Jeśli zaprzęg opuścił trasę, maszer obowiązany jest zawrócić zaprzęg do miejsca zboczenia z trasy.
  4. Maszer , który zgodzi się na podwiezienie przez pojazd inny niż jego własne sanie , zostanie zdyskwalifikowany, z wyjątkiem przypadku ucieczki zaprzęgu lub psa.
  5. Maszer nie może przeszkadzać innemu zaprzęgowi.
  6. Zabroniony jest transport pasażera w którymkolwiek momencie wyścigu, z wyjątkiem:
   1. Przypadków przewidzianych w regulaminie danego wyścigu
   2. W razie konieczności podwiezienia innej osoby w nagłym wypadku.
  7. Wszystkie zaprzęgi mają prawo do otrzymania takiej samej pomocy ze strony osób funkcyjnych znajdujących się w określonych miejscach wzdłuż trasy i w przypadkach określonych przez Sędziego Głównego.
  8. Zawodnicy w trakcie trwania etapu mogą sobie pomagać we wszelki sposób, dopuszczony przez Sędziego Głównego.
  9. Pomoc asystenta lub widza ogranicza się wyłącznie do przytrzymania sań , z wyjątkiem przypadku, kiedy zbiegły zaprzęg lub pies, nad którym maszer utracił kontrolę może stanowić niebezpieczeństwo dla psów z tego samego zaprzęgu, innych zaprzęgów lub osób.
  10. Nikt oprócz maszera nie może pomagać psom w zaprzęgu biegnąc w ich pobliżu.
  11. Zbiegły zaprzęg lub pies:
   1. Wszyscy maszerzy zobowiązani są traktować zbiegłego psa lub zaprzęg jako zwierzęta w niebezpieczeństwie .
   2. Zbiegły zaprzęg lub pies nie mogą przeszkadzać ani opóźniać innych zaprzęgów , wobec tego :
  1. Maszer zbiegłego zaprzęgu ma obowiązek schwytania go wszelkimi dostępnymi sposobami możliwie jak najszybciej, aby zapewnić bezpieczeństwo zaprzęgu.
  2. W przypadku gdy maszer nie może szybko i bezpiecznie odnaleźć swojego zaprzęgu ma obowiązek przyjęcia pomocy włącznie z podwiezieniem innym środkiem transportu w celu odszukania zaprzęgu. Odmowa przyjęcia pomocy może spowodować dyskwalifikację tego zawodnika. Decyzja o dyskwalifikacji należy do Sędziego Głównego.
  3. Wszystkie osoby prosi się o podjęcie próby zatrzymania i przytrzymania zbiegłego zaprzęgu.
  4. Maszerzy korzystający z innego środka transportu w celu odnalezienia zaprzęgu będą mieli doliczone 20% swojego całkowitego czasu przejazdu etapu, w którym otrzymali pomoc.
 1. Zbiegły zaprzęg może wrócić na trasę bez doliczenia czasu pod warunkiem pokonania całości trasy, jeśli maszer uzyskał pomoc z zewnątrz tylko w celu zatrzymania i przytrzymania zaprzęgu lub psa.
 2. W przypadku startu równoległego zaprzęgów lub gdy spotykają się dwie trasy, zaprzęg , którego lider jest pierwszy, ma pierwszeństwo przejazdu.
 3. Kiedy zaprzęgi mijają się w przeciwnych kierunkach na tej samej trasie , zaprzęg jadący w dół ma pierwszeństwo. Na płaskiej trasie Sędzia Główny określa i ogłasza przed rozpoczęciem wyścigu czy pierwszeństwo ma zaprzęg startujący czy wracający.
 4. Kiedy zaprzęg chce wyprzedzić inny zaprzęg, maszer zaprzęgu wyprzedzającego poprosi o przejazd, gdy jego lider znajduje się co najmniej 15 metrów od wyprzedzanych sań / wózka .
 5. Na żądanie TRAIL / DROGA zaprzęg wyprzedzany powinien ustąpić miejsca zaprzęgowi wyprzedzającemu, zjeżdżając na bok trasy i zwalniając.
 6. Na żądanie STOP zaprzęg wyprzedzany musi ustąpić przejazdu zaprzęgowi wyprzedzającemu zjeżdżając na bok trasy i zatrzymując się.
 7. Zaprzęg wyprzedzony nie może ponownie wyprzedzić :
  1. W klasie O i N przed upływem co najmniej 4 min lub przebyciem 1600 m
  2. W klasie A , B , C oraz pulka i cani - cross przed upływem 2 minut lub przebyciem 800 metrów.
  3. Przerwa ta może być mniejsza , jeśli zgodzą+/- się na to obaj maszerzy.
 8. Jeśli zaprzęg wyprzedzający poplącze się w wyniku manewru wyprzedzania jego maszer może wymagać od maszera zaprzęgu wyprzedzanego, aby zatrzymał się na maksymalnie jedną minutę w klasach N i O , a na czas 0,5 minuty w pozostałych klasach.
 9. Zaprzęg , który zatrzymał się, musi zrobić wszystko, aby zostawić wolny przejazd dla pozostałych zaprzęgów. Limit czasu do ponownego wyprzedzania nie musi być przestrzegany wówczas, gdy wyprzedzający zaprzęg zatrzymuje się z innego powodu niż zaplątanie psów w wyniku wyprzedzania.
 10. Jadące za sobą zaprzęgi muszą utrzymywać odstęp co najmniej 15 metrów ,z wyjątkiem przypadku wyprzedzania lub strefy finiszowej.
 11. W strefie finiszowej żaden zaprzęg nie ma pierwszeństwa przejazdu przed innym zaprzęgiem.

8. Zachowanie

  1. Każdy z maszerów odpowiedzialny jest za zachowanie swoich psów, swego pomocnika i swoje własne na terenie wyścigów oraz na trasie. Zobowiązany jest kierować się etyką i zasadami sportowymi.
  2. Jeśli Sędzia Główny uważa, że w danym momencie zachowanie zawodnika, zaprzęgu czy pomocnika szkodzi obrazowi sportu lub wyścigu będą oni zdyskwalifikowani.
  3. Złe traktowanie psów jest zabronione. Jeśli, zdaniem Sędziego Głównego maszer źle traktuje psa musi zostać zdyskwalifikowany.
 1. Naruszenie regulaminu.
  1. Osoby funkcyjne muszą zasygnalizować Sędziemu Głównemu naruszenie regulaminu natychmiast po zajściu lub po zakończeniu etapu, w czasie którego naruszenie to miało miejsce.
  2. Maszerzy, którzy chcą zgłosić naruszenie regulaminu przez współzawodnika muszą poinformować o tym osobę funkcyjną na mecie natychmiast po zakończeniu etapu, w czasie którego miał miejsce ten incydent.
  3. Po zgłoszeniu ustnym do Sędziego Głównego musi zostać złożony pisemny raport w ciągu godziny po zakończeniu etapu, w czasie którego miało miejsce naruszenie regulaminu.
  4. Każdy z maszerów lub osób funkcyjnych wskazanych w raporcie o naruszeniu regulaminu może zaprotestować i musi zostać wysłuchany przez Sędziego Głównego.
 2. Postępowania dyscyplinarne.
  1. Karą za naruszenie regulaminu wyścigowego będzie upomnienie, ostrzeżenie lub dyskwalifikacja maszera i zaprzęgu. Ustala ją Sędzia Główny. Nie może zostać zastosowane żadne inne postępowanie dyscyplinarne, z wyjątkiem specjalnych przypadków określonych w regulaminie wyścigowym lub w regulaminie organizacyjnym .
  2. Decyzje muszą być ogłoszone jak najszybciej, najpóźniej na dwie godziny przed startem do następnego etapu.
  3. Wszelkie działania dyscyplinarne następujące po zakończeniu wyścigu muszą być przeprowadzone przed rozdaniem nagród .
  4. Decyzja Sędziego Głównego jest nieodwołalna.

   

  ROZDZIAŁ 2

  Przepisy szczegółowe dla klas N , O , A , B , C

   

 3. Klasy
  1. Zaprzęg w klasie N ( nielimitowanej ) liczy co najmniej 7 psów w pierwszym etapie
  2. wyścigu i co najmniej 5 psów w następnych etapach.

  3. Zaprzęg w klasie O liczy najwyżej 10 psów i co najmniej 7 psów w pierwszym etapie wyścigu i 5 psów w następnych etapach .
  4. Zaprzęg w klasie A liczy najwyżej 8 psów i co najmniej 5 psów.
  5. Zaprzęg w klasie B liczy najwyżej 6 psów i co najmniej 4 psy.
  6. Zaprzęg w klasie C liczy najwyżej 4 psy i co najmniej 2 psy.
  7. Zawodnicy niepełnoletni ( od 14 lat ) mogą startować wyłącznie w klasie C za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  8. Cyframi oznaczone są następujące kategorie :
 1. Wyposażenie
  1. Wszystkie psy powinny być zaprzężone w jeden lub dwa rzędy.
  2. Wszystkie psy powinny być przypięte do głównej liny ciągowej
  3. ( towline ) linką szyjną ( neckline ) i lina ogonową ( tugline ) z wyjątkiem lidera lub liderów, które powinny być przypięte liną ogonową ( lead tugline ) i mogą biec z lub bez liny szyjnej (neckline).

  4. Na saniach ( wózku ) powinna znajdować się lina bezpieczeństwa , która może być użyta tylko do przytrzymania lub przywiązania sań
  5. ( wózka ).

  6. W klasach powyżej 4 psów zabrania się przypinania liny bezpieczeństwa do pasa .
  7. Sanie musą być tak skonstruowane aby maszer mógł jechać na nich swobodnie w pozycji stojącej . Minimalna powierzchnia kosza wynosi 40x50 cm . Dno kosza powinno być pełne tak, aby pies mógł być bezpiecznie przewieziony.
  8. Sanie powinny być wyposażone w skuteczny hamulec, kotwicę śnieżną, brush bow i torbę na psa .
  9. Torba na psa powinna być odpowiednio wentylowana, a więc posiadać wystarczającą ilość otworów lub siatkę, których powierzchnia wentylacyjna musi wynosić minimum 600 cm2. Torba powinna być tak skonstruowana , aby transportowany pies był w niej całkowicie zamknięty.
 2. Regulamin trasy
  1. Maszer może stać na płozach sań, odpychać się nog+/- lub biec według własnego uznania.
  2. Każdy pies startujący w danym etapie musi przekroczyć linię mety albo w zaprzęgu, albo wieziony na saniach.

  3. Na trasie pies wypięty z zaprzęgu musi być przewożony w torbie.

  ROZDZIAŁ 3

  Przepisy szczegółowe dla klasy pulka

 3. Klasy
  1. Zależnie od decyzji organizatora wyścigów zawody mogą być rozgrywane w następujących klasach :
  1. Klasy podzielone są na kobiety i mężczyzn ( fakultatywne w wyścigach średnio i długodystansowych ).
 1. Wyposażenie
  1. Zawodnik odpowiedzialny jest za upewnienie się czy posiadane przez niego
  2. wyposażenie spełnia wymogi regulaminu.

  3. Psy muszą być zaprzęgane w pojedynczą linię .
  4. Pulka musi być :
   1. połączona z uprzężą dwoma dyszlami w taki sposób , aby nie mogła najechać na zaprzężonego psa ;
   2. zbudowana w taki sposób , aby czubki płóz znajdowały się między dyszlami;
   3. wyposażona w taki sposób , by obciążenie mogło być stabilnie umocowane;
   4. wyposażona w linę bezpieczeństwa , którą maszer przywiązuje do paska ( szerokości co najmniej 7 cm na obszarze stykającym się z kręgosłupem ). Pas powinien mieć otwarty zaczep lub karabińczyk tak , aby łatwo można było odczepić linę .Zabronione jest mocowanie pierścienia lub metalowego haczyka na końcu linki.
  5. Pulki , do których zaprzęganych jest więcej niż dwa psy , muszą być wyposażone w hamulec.
  6. Całkowity ciężar wynosi :
  7. 20 kg na psa

   40 kg na dwa psy

   55 kg na trzy psy

   a następnie dodaje się po 10 kg na każdego kolejnego psa.

  8. Całkowity ciężar pulki zostaje zmniejszony o 5 kg , jeśli w zaprzęgu znajduje się jedna lub więcej suk.
  9. Do ciężaru pulki zalicza się ciężar pulki, dyszli, uprzęży ,lin i balastu.
  10. Zawodnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w balast we własnym zakresie .
  11. Podczas każdego etapu zawodnik może wymienić tylko jedną nartę. Kijki mogą być wymieniane zawsze, gdy zajdzie taka potrzeba.
 2. Start i zachowanie na trasie
  1. Maszer musi podążać za zaprzęgiem na nartach.
  2. Jeśli pies nie jest zdolny do dalszego biegu, zawodnikowi nie wolno ukończyć etapu.
  3. Zawodnik nie może ciągnąć psów, biegnąc przed nimi. Może on pomóc psom ciągnąc lub popychając pulkę .
  4. Pomoc przy karmieniu i pojeniu psów jest dozwolona. Sędzia Główny wyznacza miejsca na trasie , w których dopuszczalna jest taka pomoc.
  5. Na pozycji startowej cały zaprzęg ( w tym także pies ) muszą znajdować się przed linią startu, aż do uzyskania sygnału startu .
 3. Trasa
 4. Ostatnie 150 metrów trasy muszą być na tyle szerokie , aby dwaj konkurenci mogli swobodnie jechać obok siebie ( minimum 3 metry ). W miarę możliwosci cała trasa powinna być tej szerokości.

   

  ROZDZIAŁ 4

  Przepisy szczegółowe dla wyścigów średnio i długodystansowych

 5. Warunki uczestnictwa
 6. Zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w odprawie przed wyścigiem. Jest to warunkiem do uczestnictwa w wyścigu.

 7. Wyposażenie
  1. Wszystkie uprzęże muszą być podszyte wokół szyi i na wysokości klatki piersiowej.
  2. Wybór typu sań należy do maszera , ale muszą+/- być zaaprobowane przez Sędziego Głównego .
  3. Sanie mogą być wymieniane w przewidzianych punktach kontrolnych.
  4. Organizator wyścigu może wymagać by sanie były wyposażone zarówno w kotwicę , jak i linę bezpieczeństwa.
  5. Organizator może wymagać , aby w wyposażeniu sań znajdowały się :
  1. Żaden z zawodników nie może wystartować ani opuścić punktu kontrolnego bez :

Sędzia Główny może zrezygnować z tego wymogu na określonych punktach kontrolnych.

  1. Maszer obowiązany jest nosić numer w sposób określony przez Sędziego Głównego.
  2. Całkowity ciężar przewożony na pulce wynosi 10 kg na psa.
 1. Na trasie
  1. Jeśli zaprzęg zjedzie z trasy maszer musi wrócić z zaprzęgiem do miejsca , w którym opuścił trasę lub jeśli nie jest to możliwe bez skrócenia trasy i ominięcia punktu kontrolnego kontynuować do następnego punktu kontrolnego.
  2. Maszer może skorzystać z oferowanej mu na trasie gościny pod warunkiem , że jest ona jednakowo dostępna dla wszystkich zawodników . W czasie postoju maszer nadal sam odpowiedzialny jest za opiekę nad psami .
  3. Żadnemu z zawodników nie wolno przyjąć pomocy z zewnątrz przy zajmowaniu się psami , oprócz pomocy dopuszczonej przez Sędziego Głównego i oferowanej wszystkim zawodnikom.
  4. Zaprzęg zdyskwalifikowany lub który wycofał się z wyścigu musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim zaprzęgom kontynuującym wyścig .
  5. Maszer zdyskwalifikowany lub który wycofał się z wyścigu musi dojechać do następnego lub najbliższego punktu kontrolnego i zgłosić się do odpowiedzialnej osoby funkcyjnej .
  6. Przepisy dotyczące nagłych wypadków mają zastosowanie w sytuacji, gdy zawodnik fizycznie nie jest w stanie kontynuować wyścigu.
  7. Na obrzeżach trasy nie wolno pozostawiać żadnych odpadków.
  8. Obozowiska powinny być dokładnie sprzątnięte przed odjazdem zaprzęgu.
  9. Zawodnicy muszą pozbywać się śmieci w miejscach wyznaczonych do tego celu przez organizatora.
  10. Zawodnicy zakładający obóz w pobliżu trasy musz+/- pozostawić na niej przejazd wolny od psów i jakichkolwiek sprzętów .
 2. Punkty kontrolne
  1. Własne zaopatrzenie oraz karmę dla psów w zamkniętych kontenerach zawodnicy muszą mieć zdeponowane na punktach kontrolnych wyznaczonych przez Sędziego Głównego.
  2. Kontenery oznaczone są etykietą z nazwiskiem i nazwą punktu kontrolnego , w którym mają zostać złożone .
  3. Kontenery rozwożone są przez organizatorów na punkty kontrolne, wybrane przez zawodnika. Organizator może wymagać, aby kontenery zostały dostarczone na miejsce przez samych zawodników lub ich pomocników.
  4. Maszer musi podpisać kartę kontrolną u osoby funkcyjnej, odpowiedzialnej za dany punkt kontrolny przed ponownym wyjazdem na trasę .
  5. W razie nieobecności odpowiedzialnej osoby funkcyjnej na punkcie kontrolnym , maszer musi zgłosić swój przejazd zgodnie z procedurą, określoną przez Sędziego Głównego w takich przypadkach.
  6. Kontrole zaprzęgu i wyposażenia mogą odbywać się na punktach kontrolnych.
  7. Każdy zaprzęg musi być przedstawiony do kontroli na żądanie uprawnionej osoby funkcyjnej.
  8. Zaprzęg zaprzężony nie może być kontrolowany dłużej niż 6 minut.
  9. Kontrola na punktach kontrolnych nie powinna opóźniać zaprzęgów .
  10. Psy niezdolne do kontynuowania wyścigu mogą być pozostawiane tylko na punktach kontrolnych wyznaczonych do tego celu.
  11. Na życzenie organizatora pozostawiane psy muszą być identyfikowane poprzez :
   1. Nazwisko i numer maszera
   2. Miejsce, gdzie ma zostać dostarczony
   3. Powody, dla których został pozostawiony
  1. Pozostawiony pies musi być uwiązany na stalowej lince lub łańcuchu dopóki nie zostanie odebrany przez upoważnioną osobę .
  2. Psy pozostawione są zdyskwalifikowane i nie mogą ponownie wziąć udziału w tych zawodach .
  3. Sędzia Główny lub Szef lekarzy weterynarii mogą zatrzymać zawodnika , aby zreperował lub wymienił wyposażenie niebezpieczne dla psów lub zawodnika.
  4. Sędzia Główny lub Szef lekarzy weterynarii mogą zatrzymać zaprzęg, który potrzebuje wypoczynku.
  5. Sędzia Główny lub Szef lekarzy weterynarii mogą wycofać z wyścigu zaprzęg lub psa, które uznają za niezdolne do kontynuowania wyścigu .
  1. Jeśli Sędzia Główny uważa , że są powody do zdyskwalifikowania maszera musi otym poinformować samego zawodnika, a także osobę funkcyjną na następnym punkcie kontrolnym . Maszer może kontynuować wyścig i zostanie wysłuchany po zakończeniu wyścigu . W przypadku, gdy zawodnik dotrze na punkt kontrolny z mniejszą liczbą psów zaprzężonych niż dopuszczalne minimum, Sędzia Główny lub lekarz weterynarii może zezwolić lub zabronić zaprzęgowi kontynuowania wyścigu aż do następnego punktu kontrolnego.
 1. Meta
 2. Całkowity czas , przez który zaprzęg znajdował się na trasie stanowi czas przejazdu , włącznie z postojami na odpoczynek i posiłek, postojami spowodowanymi warunkami atmosferycznymi, czasem straconym w efekcie zjechania z trasy itp.

 3. Przepisy dodatkowe
  1. Organizator może wprowadzić dodatkowe przepisy , wynikające ze specyfiki warunków lokalnych.
  2. Przepisy dodatkowe nie mogą być sprzeczne z przepisami ogólnymi.

 

ROZDZIAŁ 5

Przepisy szczegółowe dla klasy ski-joring

 

 1. Klasy
  1. W klasie tej zawodnik może biec tylko z jednym psem.
  2. Klasa ta może zostać podzielona na kobiety i mężczyzn zgodnie z par. 11 przepisów organizacyjnych.
 2. Wyposażenie
  1. Pies musi startować w uprzęży , z której samodzielnie nie może się uwolnić .
  2. Pies musi być połączony trwale z narciarzem liną wyposażoną w amortyzator.
  3. Czuby nart nie mogą być niebezpieczne dla psów.
 3. Przepisy dotyczące startu
  1. Przód nart musi znajdować się na linii startowej.
 4. Na trasie
  1. Maszer podąża za psem na nartach .
  2. Jeśli pies nie jest zdolny do dalszego biegu , maszerowi nie wolno ukończyć etapu.
  3. Maszer nie może ciągnąć psa i biec przed nim.
  4. Klasa ski-joring może być rozgrywana na trasie o długości maksimum 12 km.

  ROZDZIAŁ 6

  Przepisy szczegółowe dla wyścigów w warunkach bezśnieżnych

   

 5. Klasy
  1. Cani - cross ( CC )
  2. Skandynawska ( SR )
  3. Rower ( R )
  4. Hulajnoga ( H )
  5. Zaprzęg 4 psy - C
  6. Zaprzęg 6 psów - B
  7. Zaprzęg 8 psów - A
  8. Wszyscy zawodnicy z wymienionych dyscyplin ( z wyjątkiem klasy skandynawskiej) mają obowiązek noszenia kasku ochronnego.
 6. Klasa cani - cross : zaprzęg składa się z zawodnika poruszającego się
 7. pieszo i psa

  1. Klasa ta podzielona jest na kobiety ( CCK ) i mężczyzn ( CCM ) według przepisów organizacyjnych par. 11
   1. W klasie tej mogą startować także dzieci od wieku 8 lat ( CCJ ).
  2. Uprząż psa musi być tak skonstruowana, aby nie mógł samodzielnie uwolnić się z niej .
  3. Pies przypięty jest do maszera za koniec uprzęży za pomocą liny z amortyzatorem . Długość liny nie może być większa jak 2,5 metra , nawet jeśli wykonana jest z materiału rozciągliwego - w tym przypadku mierzona jest lina rozciągnięta. Pas maszera musi być odpowiedniej szerokości ( co najmniej 7 cm ) i dostosowany do wymiarów maszera . Nie zaleca się zakładania pasów dzieciom , dla których bezpieczniejsza jest smycz założona na nadgarstek . Sędzia Główny może wymagać , aby osoba dorosła towarzyszyła dziecku na trasie.
  4. Maszerzy nie mogą nosić butów, które mogłyby być niebezpieczne dla psów ( twardy protektor , okucia itp. )
  5. Na starcie maszer ustawia się na linii startowej .
  6. Maszer musi podążać za psem . Nie wolno mu :
  1. Jeśli pies nie chce dalej biec z jakiegokolwiek powodu , maszerowi nie wolno kontynuować wyPcigu .
 1. Skandynawska ( z roll - pulką ) : zaprzęg w tej klasie składa się z maszera
 2. poruszającego się pieszo oraz jednego lub dwóch psów zaprzężonych do roll-pulki .

  1. Klasa ta podzielona jest na kobiety ( SRK ) i mężczyzn ( SRM ) według przepisów organizacyjnych paragraf 11.
  2. W klasie tej mogą startować dzieci w wieku co najmniej 10 lat ( SRJ ) .
  3. Rollpulka jest to wózek dwukołowy , wyposażony w dwa sztywne dyszle , umożliwiające bezpieczne zaprzęgnięcie jednego lub dwóch psów w pojedynczej linii .
  4. Uprząż psa musi być tak skonstruowana , aby nie mógł się z niej samodzielnie wydostać .
  5. Ciężar całkowity rollpulki w skład którego wchodzi wózek, dyszle uprzęże i balast , wynosi :
  6. 10 kg na jednego psa

   20 kg na dwa psy

   jeżeli w zaprzęgu znajduje się suka przypadające na nią obciążenie wynosi 8 kg.

  7. Na starcie maszer ustawia się na linii startowej .
  8. Maszer musi podążać za psem . Nie wolno mu :

Może zachęcać psa słownie.

  1. Maszer może pomóc psu ciągnąc rollpulkę za dyszel .
  2. Jeśli pies nie chce dalej biec z jakiegokolwiek powodu, maszerowi nie wolno kontynuować wyścigu .
  1. Klasa Rower ( 1 pies ): zaprzęg w tej klasie składa się z maszera , poruszającego się
  2. na rowerze , na którym może pedałować i 1 psa .

  3. Klasa ta podzielona jest na kobiety ( RK ) i mężczyzn ( RM ) według przepisów organizacyjnych ( par. 11 ) .
  4. W klasie tej mogą startować dzieci ( RJ ) w wieku co najmniej 10 lat .
  5. Uprząż psa musi być tak skonstruowana, aby nie mógł się z niej samodzielnie wydostać .
  6. Pies ciągnie rower za pomocą liny , przymocowanej do końca uprzęży . DługoPć liny nie może przekraczać 3 metry , nawet gdy wykonana jest z materiału rozciągliwego (w tym wypadku mierzy się linę rozciągniętą ). Rower musi być wyposażony w skutecznie działające hamulce, niezależne na każde koło .
  7. Na starcie maszer ustawia przednią krawędź przedniego koła na linii startu .
  8. Maszer musi podążać za psem . Nie wolno mu :
  1. Jeśli pies nie chce dalej biec z jakiegokolwiek powodu maszerowi nie wolno kontynuować etapu.
  1. Klasa Hulajnoga ( 1 - 2 psy ): zaprzęg składa się z maszera , który porusza się na hulajnodze i 1 lub 2 psów .
  2. Klasa ta podzielona jest na kobiety ( HK ) i mężczyzn ( HM ) wg przepisów organizacyjnych par 11.
   1. W klasie tej mogą startować dzieci ( JH ) w wieku co najmniej 10 lat .
  3. Psy muszą być zaprzężone w pojedynczą lub podwójną linę .
  4. Hulajnoga : musi być wyposażona w skutecznie działające hamulce , niezależne na każde koło .
  5. Jeśli jeden z psów nie chce dalej biec z jakiegokolwiek powodu, maszerowi nie wolno kontynuować etapu, chyba że organizator wyścigu przewidział punkty kontrolne, na których można pozostawić psy pod opieką. W tym przypadku maszer może być wyposażony w łańcuch, długości maksimum 1 metr, z karabińczykami na obu końcach , aby mógł przywiązać psa na punkcie kontrolnym .
 1. Zaprzęgi
  1. Klasa C - składa się z od 2 do 4 psów w pierwszym etapie i co najmniej 2 psów w następnych. W klasie tej mogą startować zawodnicy w wieku co najmniej 14 lat .
  2. Klasa B - składa się maksymalnie z 6 psów i co najmniej 5 psów w pierwszym etapie i co najmniej 4 w następnych. Minimalny wiek zawodników w tej klasie wynosi 16 lat .
  3. Klasa A - składa się maksymalnie z 8 psów i co najmniej 7 psów w pierwszym
  4. etapie i co najmniej 5 psów w następnych .

  5. Psy muszą być zaprzężone w pojedynczą lub podwójną linię .
  6. Psy muszą być przypięte do głównej liny ciągowej linami szyjnymi do obroży i linami ogonowymi .
  7. Wózek musi być wyposażony w linę bezpieczeństwa z łatwo odpinanym karabińczykiem . Może ona być użyta tylko do przywiązania, przytrzymania lub zabezpieczenia wózka .
  8. Wózek musi być wyposażony w skutecznie działające hamulce , stosowane mogą być wózki 3 lub 4 kołowe. Zaleca się wyposażenie wózka w zderzak ( brushbow ) , umocowany na maksymalnej wysokości 350 mm nad ziemią , zabezpieczający przed zranieniem psów kołem .
  9. Dla zaprzęgów powyżej 4 psów zaleca się wózki 4 kołowe.
  10. Jeśli któryś pies z jakiegokolwiek powodu nie chce dalej biec na przód , zawodnikowi nie wolno kontynuować wyścigu , chyba że organizator przewidział punkty kontrolne , w których można pozostawić pod opieką psy . W tym przypadku zawodnik musi posiadać w wyposażeniu łańcuch długoPci maksymalnie 1 metr z karabińczykami na obu końcach , by mógł przywiązać psa na punkcie kontrolnym . Ze względów bezpieczeństwa nie wolno przewozić na wózkach psów niezdolnych do kontynuowania wyścigu o własnych siłach .

   

  Zasady udziału w wyścigach psich zaprzęgów zawodników niepełnoletnich

   

 2. Aby zawodnicy niepełnoletni mogli wziąć udział w wyścigach psich zaprzęgów Wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych .
 3. Organizator wyścigów może zarządzić osobną klasyfikację juniorów lub mogą oni być klasyfikowani łącznie z zawodnikami pełnoletnimi .
 4. Minima wieku dopuszczalne w poszczególnych klasach są następujące :
 5. w klasie C - minimum 14 lat

  w klasie B - minimum 16 lat

  w klasie skandynawska i cani - cross - minimum 10 i 8 lat

  w klasie ski-joring -minimum 14 lat

  w klasie pulka - minimum 17 lat

 6. Zawody organizowane wyłącznie dla młodzieży ( juniorów )
  1. Organizatorzy mogą odstąpić od podziału na kategorie 1 , 2 , 3 , ale powinni zaznaczyć to na formularzu zgłoszeń .
  2. Wyścigi juniorów rozgrywane są w trzech kategoriach wiekowych:
   1. od 6 do 9 lat - cani-cross lub ski-joring ( zaleca się aby dziecku towarzyszył na
   2. na trasie opiekun ) ; dystans 1 - 1,5 km

   3. od 10 do 13 lat - cani-cross lub ski-joring i 1 pies ; dystans 3 km
   4. - zaprzęg 2 psy ( sanie lub wózek trójkołowy ) , dystans 3 km

   5. od 14 do 18 lat ( w dniu zawodów zawodnik nie może mieć ukończonych 18 lat ) - cani-cross lub ski-joring i 1 pies- zaprzęg od 2 do 4 psów ( klasa C - sanie lub wózek trójkołowy)

dystans 5-6 km

UWAGA !

Wybór klas i kategorii zależy od organizatora pod warunkiem , że wyraźnie określi na formularzu zgłoszeń jakie klasy i jakie kategorie maj+/- prawo startu na danych wyścigach .

W przypadku organizowania zawodów oficjalnych ( Mistrzostwa Polski , zawody punktowane do Pucharu Polski ) organizator ma obowiązek uwzględnić wszystkie klasy i kategorie ( z wyjątkiem klas rower i hulajnoga ).

 

ZALECANA LISTA OSÓB FUNKCYJNYCH

Sędzia Główny - Race Marshall

Sędzia Inspektor - sędzia znakujący psy i kontrolujący uprzęże oraz wyposażenie

Kierownik trasy - odpowiedzialny za sprawy techniczne na trasie

Obserwatorzy trasy - osoby funkcyjne , odpowiedzialne przed Sędzią Głównym

Sędzia Czasu

Szef Sekretariatu

Szef Lekarzy Weterynarii

Koordynator - odpowiedzialny za całość spraw organizacyjnych - stake out , itp.

 

PRZEPISY ORGANIZACYJNE

Przepisy ogólne

 

 1. Zasady ogólne
  1. Przepisy te mają na celu ujednolicenie organizacji wyścigów i zapewnienie przeprowadzenia wyścigów w najlepszych warunkach oraz na jak najwyższym poziomie.
 2. Określenia

2.1. Organizacja : organizacja wyścigowa , której zadaniem jest zorganizowanie imprezy.

  1. Organizator techniczny : grupa , która w uzgodnieniu z organizacją wyścigową odpowiedzialna jest za techniczne zorganizowanie imprezy.
  2. Wyścig : zawody w specyficznej kategorii , mogące składać się z wielu etapów .
  3. Etap : pokonanie całej długoPci trasy jeden raz .
  4. Teren wyścigów : składa się z parkingów , stref zarezerwowanych dla widzów i dla zaprzęgów , strefy startu , strefy mety , trasy i miejsc przeznaczonych dla gości
  5. oficjalnych .

  6. Parking dla maszerów : strefa wyznaczona do zatrzymania się pojazdów zawodników .
  7. Stake - out : strefa wyznaczona dla psów , maszerów , gdzie przebywają oni poza właściwym biegiem .
  8. Osoba funkcyjna : osoba wyznaczona przez organizatora lub osobę odpowiedzialną za przestrzeganie regulaminu , upoważniona do działania w ich imieniu w określonym
  9. zakresie.

  10. Strefa startowa : część trasy na długości 30 metrów od linii startowej , na której dopuszczalna jest pomoc zaprzęgowi .
  11. Strefa finiszowa : część trasy aż do linii mety , długości co najmniej 800 metrów , w
  12. której obowiązują specyficzne reguły dotyczące wyprzedzania .

  13. Zawodnik ( maszer ) : osoba prowadząca zaprzęg psów , zgłoszona do wyścigów
  1. Pomocnik ( handler ) : osoba wyznaczona przez organizatora lub samego maszera do
  2. pomocy zawodnikowi na starcie , mecie i w punktach kontrolnych .

  3. Sytuacja nagła : każda sytuacja stwarzająca zagrożenie dla psów , ludzi i mienia
 1. Administracja
  1. Organizator wyścigów musi zapewnić udział odpowiedniej ilości osób funkcyjnych , aby wyścigi mogły przebiegać prawidłowo . Organizatorzy mają obowiązek upewnić się , że wyznaczone osoby potrafią wypełnić wyznaczone im funkcje i znają

regulamin.

 1. Stosowanie przepisów
  1. Sędzia Główny wyścigów ( Race Marshal ) i Sędziowie muszą mieć licencje
  2. sędziowskie .

  3. Sędzia Główny jest władz+/- zwierzchni+/- wyścigów . Jest on jedyną z osób funkcyjnych, która może podjąć decyzję o dyskwalifikacji . Sędzia Główny nie może być jednocześnie uczestnikiem wyścigu .

4.3. Sędziowie wyścigu mają pełne prawo egzekwować przestrzeganie regulaminu , nie mają prawa dyskwalifikacji . Nie pełnią swojej funkcji podczas trwania biegu klasy , w której sami startują i nie mogą brać udziału w obradach Jury nad odniesieniami i protestami dotyczącej tej klasy .

4. 4. Tylko sędziowie mają prawo karania zawodników .

 

Zasady uczestnictwa

 

 1. Zgłoszenie
  1. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać przyjęte , z wyjątkiem odrzuconych ze szczególnych powodów .
  2. Zgłoszenie musi być dostarczone przed rozpoczęciem wyścigu w sposób i w czasie określonym przez organizatora wyścigu .
  3. W przypadku wyścigów średnio i długodystansowych zawodnicy muszą mieć ukończone 18 lat . W przypadku innych zawodów określenie minimalnego wieku zawodników pozostawia się do uznania organizatora .
 1. Psy
  1. Przed startem może być wymagane badanie kliniczne psów przez lekarza weterynarii wyścigu , jako warunek dopuszczenia do biegu .
  2. Sędzia Główny może zabronić przyjęcia zgłoszenia maszera , zaprzęgu lub psa istotnych powodów .
  3. Dopuszczenie psów do wyścigów nie może być związane z ich ras+/- .
  4. Psy uczestniczce w wyścigu muszą mieć co najmniej 12 miesięcy , zaP w przypadku klas pulka i wyścigów średnio i długodystansowych co najmniej 18 miesięcy . minimalna waga psa zaprzęgowego powinna wynosić 12 kg w kondycji sportowej .
 2. Choroby
  1. Żaden pies , ani sprzęt nie mogą być dopuszczone do wyścigu , jeśli pochodzą z hodowli , w której wystąpiły wścieklizna , nosówka , choroba Rubartha , leptospiroza lub inna choroba zakaźna.
  2. Jeśli lekarz weterynarii stwierdzi u psa lub psów , obecnych na terenie wyścigów, objawy choroby zakaźnej zaprzęg zostanie zdyskwalifikowany i musi natychmiast opuścić teren wyścigów .
  3. Wszystkie psy obecne na terenie wyścigu muszą być zaszczepione przeciwko wściekliźnie , zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce . Zaleca się również , aby posiadały aktualne szczepienia przeciwko nosówce , zapaleniu wątroby , parwowirozie , kaszlowi kenelowemu i leptospirozie .

   

  Przepisy dotyczące startu i mety

 3. Identyfikacja
 4. Na wyścigach składających się z więcej niż jednego etapu każdy z psów musi być oznaczony do celów identyfikacyjnych przed startem do pierwszego etapu.

 5. Przerwy między startami
 6. Zaleca się , aby przerwy między startami wynosiły minimum :

  1. pół ( 1 ) lub 1 ( jedna ) minuta dla klas pulka
  2. jedna (1 ) lub dwie ( 2 ) minuty dla klas liczących do 8 psów
  3. dwie ( 2 ) lub trzy ( 3 ) minuty dla klas liczących 10 i więcej psów
  4. Wszystkie zaprzęgi muszą wystartować o przewidzianej godzinie , z wyjątkiem zaprzęgu startującego jako spóźniony , dla którego liczenie czasu rozpoczyna się w chwili rzeczywistego startu , ale zostaje on wówczas ukarany dodatkowymi 15 min. za start z opóźnieniem .
 7. Kolejność startów
  1. KolejnoPć startów w pierwszym etapie wyPcigu sprinterskiego zostaje wyznaczona w
  2. drodze komisyjnego losowania , które musi odbyć się przed wyścigiem w miejscu i czasie określonym przez organizatora wyścigu .

  3. Porządek wyznaczony przez losowanie nie może być zmieniony ani przez dodanie , ani przez zastąpienie zawodnika . Zawodnicy , którzy zgłosili się po losowaniu kolejnoPci startów , wystartuj+/- w kolejnoPci zgłaszania się .
  4. W wyścigach długo i średniodystansowych o kolejności numerów startowych decyduje kolejność nadchodzenia zgłoszeń i nie może być ona zmieniona.
  5. Zgłoszenia , które wpłynęły w dniu wyścigu zostaną ustawione alfabetycznie.
  6. W wyścigach ze startami pojedynczymi kolejność startów wyznaczonych w drodze losowania jest następująca : zaprzęg z numerem 1 startuje jako pierwszy , zaprzęg z numerem 2 startuje jako drugi itd...
  7. Po pierwszym etapie kolejnoPć startów zależy od całkowitego czasu przejazdu
  8. uzyskanego podczas poprzednich etapów : najszybszy zaprzęg startuje jako pierwszy , drugi jako drugi , itd. ...

  9. Przy startach parami kolejność startów pierwszego dnia określona jest przez losowanie
  10. i tak : numer 1 i 2 startują jako pierwsze , numer 3 i 4 jako drugie , itd. ...

  11. W przypadku osiągnięcia jednakowego czasu przez dwa zaprzęgi ich kolejność startów do następnego etapu powinna być odwrotna niż w poprzednim etapie .
 8. Klasyfikacja
 9. Klasa jest oddzielnie klasyfikowana , jeśli zgłoszone są do niej co najmniej trzy zaprzęgi .

 10. Czas dyskwalifikujący
 11. Ewentualny limit czasu musi być określony w informacji o wyścigu i musi być zaznaczone jakich klas dotyczy. Limit czasu zależy od realnego czasu wyścigu , karne punkty czasowe nie licz+/- się do limitu czasu .

 12. Klasyfikacja końcowa
  1. Zaprzęg , który uzyska najlepszy całkowity czas w swojej klasie zostanie ogłoszony zwycięzcą tej klasy .
  2. Zaprzęgi , których całkowity czas jest jednakowy , uzyskuj+/- ex-equo wyższe miejsce ,
  3. następne miejsce pozostaje wolne . Nagrody dla miejsc ex - equo muszą być równo podzielone.

  4. Wszyscy uczestnicy wyścigu muszą zostać ujęci w pisemnej końcowej klasyfikacji .
   1. Zawodnicy nie startujący w danym etapie z innych względów niż dyskwalifikacja muszą być zaznaczeni na liście startowej literami NS lub NAS ( Not At Start = nieobecny na starcie ).
   2. Zawodnicy , którzy nie ukończyli etapu z innego powodu niż dyskwalifikacja muszą
   3. być zaznaczeni na liście startowej literami NF lub NAF ( Not At Finish = nieobecny na mecie ) .

   4. Zawodnicy zdyskwalifikowani muszą być zaznaczeni na liście startowej literami DS.
   5. lub DIS ( Disqualified = zdyskwalifikowany ) .

   6. Zawodnicy , którzy wystartowali jako spóĽnieni z doliczeniem karnych punktów

  czasowych , muszą być zaznaczeni na liście startowej literami LT lub LST ( Late Starting Time = zaprzęg spóźniony na starcie ).

   

  Przepisy dotyczące ekip

 13. W zawodach międzynarodowych każdy z zawodników jest członkiem ekipy krajowej .
 14. Kapitan ekipy , wyznaczony przez federację krajową odpowiedzialny jest za ekipę .

 15. W zależności od decyzji organizatora wyścigów zasada ta może obowiązywać również
 16. na innych wyścigach w odniesieniu do członków klubów .

 17. Kapitan jest łącznikiem między organizatorami a członkami swojej ekipy .
 18. Kapitan z chwilą przybycia na miejsce wyścigów musi zgłosić się do organizatora i poinformować o miejscu swojego pobytu podczas wyścigów .
 19. Każda wiadomość , jaką ma otrzymać zawodnik , uważana jest za dostarczą z chwilą przekazania jej kapitanowi ekipy .
 20.  

  Trasa

 21. Wymagania odnośnie trasy.
  1. Trasa powinna być bezpieczna dla psów i zawodników . Podczas przygotowywania
  2. trasy należy zwrócić szczególną uwagę na zakręty i zjazdy . Całość trasy musi być tak przygotowana , aby była bezpieczna dla największych i najszybszych zaprzęgów , biorących udział w wyścigu.

  3. Trasa nie może krzyżować się . Podobnie , należy unikać sytuacji , kiedy zaprzęgi w
  4. w ciągu jednego etapu musiałyby pokonać tę sam+/- trasę więcej niż jeden raz , zarówno w całości , jak i poszczególne fragmenty , niezależnie od kierunku . Jeśli jest to niemożliwe , ponowne wykorzystanie tego samego fragmentu trasy może odbyć się tylko raz podczas danego etapu . Rozwidlenia powinny znajdować się poza strefami startów i finiszów .

  5. Trasy powinny być w miarę możliwości tak szerokie ,aby umożliwić bezpieczne
  6. wyprzedzanie . Zalecana szerokoPć trasy sprinterskiej wynosi 3 metry .

  7. Odległość pomiędzy poszczególnymi trasami powinna być na tyle duża , aby zaprzęgi nie przeszkadzały sobie wzajemnie .
  8. Z trasy nie powinien być widoczny parking , ani tym bardziej stake - out .
  9. Trasy nie powinny przecinać drogi publiczne . JePli nie można tego uniknąć , należy uprzednio uzyskać zezwolenie odpowiednich władz na zamknięciu ruchu kołowego . Na miejscu musza znajdować się osoby funkcyjne .
  10. W wyścigach sprinterskich trasa musi być przygotowana w taki sposób , aby sprzyjała rozwijaniu prędkoPci .
   1. W miejscach zwężenia trasy organizator powinien umiePcić znak ostrzegawczy ( żółty
   2. trójkąt ) .

   3. Na trasie sprinterskiej nie dopuszcza się zjazdów i podjazdów o kącie większym jak 45o . Oznakowanie - żółty trójkąt .
   4. W przypadku , gdy trasa przebiega wzdłuż urwiska , zaleca się odgrodzenie jej
   5. taPmami lub kostkami słomy , ustawienie na tym odcinku osób funkcyjnych oraz oznakowanie żółtym trójkątem .

   6. W przypadku przejazdu przez kładki zaleca się obicie ich wykładziną dywanową .
  11. Przy wytyczaniu trasy z użyciem taPm należy powiesić je na takiej wysokoPci , aby
  12. były dobrze widoczne dla psów .

  13. Strefa startowa musi mieć co najmniej 30 metrów długoPci i być zagospodarowana w
  14. taki sposób , aby cały zaprzęg można było wycofać z trasy .

  15. Strefa finiszowa musi mieć co najmniej 800 metrów długości i być odpowiednio
  16. szeroka , by zaprzęgi mogły się wyprzedzać . W strefie finiszowej nie może być

   ostrych zakrętów .

  17. Linie startu i mety muszą być wyraźnie widoczne .
  18. Trasy dla klas pulka , w miarę możliwości powinny być inne niż dla sań .
  19. Trasy dla pulek muszą być tak przygotowane , aby stanowiły jednocześnie test dla umiejętności narciarskich zawodników .

20. Dystans

  1. Wyścigi sprinterskie
   1. Dystans każdego etapu nie musi być jednakowy , ale najkrótszy etap powinien przypaść pierwszego dnia . DługoPci kolejnych etapów nie powinny przekroczyć 150% długości pierwszego etapu .
   2. Zalecane minimalne długości tras ( wyścigu na śniegu )

Klasa nielimitowana - 18 km do ostatniego weekendu stycznia - następnie 20 km do ostatniego weekendu stycznia - następnie 18 km

Klasa A - 14 km do ostatniego weekendu stycznia - następnie 16 km

Klasa B - 9 km do ostatniego weekendu stycznia - następnie 12 km

Klasa C i klasa Juniorów - 6 km do ostatniego weekendu stycznia - następnie 8 km

Klasa pulka - kobiety 10 do 20 km

   1. JePli szczególne okoliczności zmuszaj+/- organizatorów do skrócenia tras , nie powinno

ono przekroczyć 25% dla każdej kategorii .

  1. Wyścigi średnio i długodystansowe : dla wszystkich klas :

średni dystans - każdy etap minimum 40 km , maksimum 100 km

Długi dystans - wyścigi wieloetapowe - minimum 100 km na etap

Wyścigi jednoetapowe - minimum 160 km .

 

Znakowanie

 

 1. Informacje ogólne
  1. Trasa musi być oznakowana w sposób widoczny , a oznakowanie powinno być
  2. umieszczone tak , aby maszer nie miał żadnej wątpliwości , jaki kierunek ma obrać .

  3. Wszystkie znaki czerwone muszą być okrągłe , znaki niebieskie kwadratowe , znaki
  4. żółte trójkątne ; średnica lub bok znaku musi wynosić co najmniej 33 cm .

  5. Znaki powinny być pomalowane tylko z jednej strony , aby wskazać właściwy
  6. kierunek przebiegu trasy .

  7. Znaki musz+/- być umieszczone w odległości około 1 metra od brzegu trasy i na
  8. wysokości od 60 do 120 cm od ziemi lub powierzchni śniegu .

  9. Wszystkie znaki powinny być dobrze widoczne z dużej odległości , co najmniej z 50
  10. metrów .

  11. Znaki dla poszczególnych klas powinny być oznakowane symbolem danej klasy :
  12. białymi literami w środku znaku .

  13. Informacja o pokonanym dystansie - czarne cyfry na białym tle - powinna być
  14. umieszczona nad niebieskim znakiem na tym samym słupku .

  15. Informacja o dystansie , który pozostał jeszcze do pokonania , przedstawiona jest ujemną czarną cyfrą na białym tle , umieszczona nad niebieskim znakiem na tym samym słupku .
  16. Znaki muszą być tak usytuowane , aby nie stwarzały niebezpieczeństwa dla psów i

  zawodników. Podobnie zastosowane materiały nie mogą stwarzać niebezpieczeństwa .

 2. Znaki czerwone okrągłe ( informujące o zakrętach ).
  1. Czerwone okrągłe znaki muszą być umieszczone na wszystkich rozwidleniach i
  2. skrzyżowaniach , na których nastąpi zmiana kierunku . Znaki czerwone muszą być umieszczone w odległości około 20 metrów przed zakrętem , po tej stronie trasy , w którą będzie zakręt .

  3. T+/- sam+/- zasadę stosuje się do zakrętów niewidocznych .
 3. Kwadratowe niebieskie znaki ( " prosto " lub właściwy kierunek )
  1. Znaki niebieskie mogą być umieszczone po dowolnej stronie trasy .
  2. Znaki niebieskie stosowane s+/- aby wskazać prawidłową trasę po rozwidleniu lub zakręcie ( patrz 23.3. ) i muszą być umieszczone 20 m po zakręcie lub rozwidleniu , zaś powinny być widoczne dla zaprzęgu zbliżającego się do zakrętu czy rozwidlenia .
  3. Znaki niebieskie muszą być stosowane :
   1. na skrzyżowaniach i rozwidleniach kiedy trasa przebiega prosto ; znak powinien być

   umieszczony około 20 m przed skrzyżowaniem / rozwidleniem .

   23.3.2. po zakrętach nie dotyczących wszystkich tras . Na tych znakach muszą znajdować się

   symbole klasy , takie same jak na czerwonych znakach oznaczających zakręt .

  4. Znaki niebieskie mogą być używane :
   1. po wszystkich skrzyżowaniach , które s+/- oznakowane czerwonymi znakami .
   2. co 1 km wzdłuż trasy ; co 5 km powinny być znajdować się znajdować razem z nimi - dystans przebyty i dystans pozostały jeszcze do przejechania .
 4. Trójkątne żółte znaki ( uwaga )
  1. Żółte znaki mogą być umieszczone z jednej lub z obu stron trasy . Wskazuj+/- one te
  2. miejsca trasy , gdzie zaleca się zwolnienie lub zachowanie szczególnej ostrożności : na przykład stromy zjazd , ostry zakręt , oblodzony przejazd . Znaki żółte umieszczone s+/- około 20 metrów od niebezpiecznego miejsca.

  3. Jeśli niebezpieczne miejsce zajmuje pewien odcinek trasy , wówczas na tym samym
  4. słupku muszą być umieszczone dwa znaki żółte na początku tej strefy . Koniec strefy niebezpiecznej powinien być oznaczony żółtym znakiem przekreślonym kolorem czerwonym lub czarnym .

  5. Wszystkie żółte znaki muszą być omówione na odprawie maszerów i pokazane na

  na mapie trasy .

 5. Oznaczenie punktów kontrolnych .
 6. Punkty kontrolne oznaczone s+/- białymi , prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami.

 7. Inne znaki
  1. Koniec " korytarza startowego " musi być oznakowany po obu stronach trasy .
  2. Co najmniej jeden znak musi być umieszczony na początku " strefy finiszowej " .
  3. Odcinki trasy , na których nie jest ona wyraźnie widoczna także mogą być dodatkowo oznakowane . To dodatkowe oznakowanie nie może zastąpić normalnego oznakowania , przewidzianego regulaminem .
 8. Zamknięcie trasy.
  1. Na trudnych skrzyżowaniach , gdzie nawet dobre zaprzęgi mog+/- mieć kłopoty
  2. niewłaściwe trasy muszą być , oprócz oznakowania , także zagrodzone .

  3. Takie zagrodzenie trasy musi stanowić przeszkodę dla psów , ale nie może stanowić
  4. niebezpieczeństwa dla psów , zawodników lub sprzętu .

  5. Na rozwidleniach , gdzie różne klasy zostan+/- skierowane na różne trasy , należy ustawić osobę funkcyjną , która będzie zmieniała zablokowanie trasy po przejeździe zawodników z każdej klasy , a jeśli będzie to potrzebne wskaże zaprzęgom właściwą trasę .
  6. Wygrodzenie tras lub obecność osoby funkcyjnej nie oznacz , że można zaniechać normalnego znakowania .

   

  Przepisy szczegółowe dla wyścigów bezśnieżnych

 9. Trasa
  1. Trasa nie powinna przebiegać po drogach asfaltowych . Jeżeli nie można tego uniknąć
  2. odcinki te nie powinny przekroczyć 5% długości trasy i nie mogą znajdować się w obrębie pierwszych dwóch kilometrów .

  3. Start na zjeździe jest niedopuszczalny
  4. W klasie cani-cross i skandynawska pkty 28.1.i 28.2. nie mają zastosowania
  5. Dystanse :
  6. KLASA MINIMUM - MAKSIMUM

   CCJ , SRJ 1,5 km 2,5 km

   CCK , SRK , RJ ,HK , HM ,C 5 km 7 km

   CCM , SRM , RM , RK , B 7 km 10 km

   A 9 km 12 km

  7. Znaki dla poszczególnych klas muszą być oznaczone symbolem klasy - białymi literami lub cyframi w środku znaku ( klasa skandynawska : SRK , SRM , SRJ ; klasa cani - cross : CCK , CCM , CCJ ; klasa rower : RK , RM , RJ ; klasa hulajnoga : HK , HM , JH ; zaprzęgi : klasa C , klasa B , klasa A
  8. Temperatura

W strefie startowej musi być termometr , umieszczony w cieniu , w widocznym miejscu , na wysokości 1 m nad ziemi+/- . W zależności od pomiaru temperatury zawody mogą być rozgrywane w następujący sposób :

  1. Z chwilą , gdy temperatura osiąga 18°C Sędzia Główny musi zwołać zebranie z oficjalnymi lekarzami weterynarii , aby podjąć decyzję o czasowym lub ostatecznym wstrzymaniu wyścigu . W przypadku definitywnego wstrzymania wyścigu Sędzia Główny musi sporządzić raport i podpisać go wspólnie z szefem lekarzy weterynarii i organizatorem . W przypadku różnicy zdań decyduje zdanie lekarza weterynarii .
  2. W każdym przypadku wzdłuż całej trasy muszą być dostępne punkty z wodą ,
  3. umożliwiające ochłodzenie i napojenie psów . Punktów tych musi być co najmniej dwa i musza znajdować się minimum na 5 i 8 kilometrze trasy .

  4. Każdy pies , który biegł już w jednej klasie nie może wystartować w innej klasie tego

samego dnia , z wyjątkiem konkurencji dziecięcej - skandynawska i cani - cross Juniorów .

 1. Sezon wyścigów i pokazów
  1. Dopuszczalny sezon organizacji wyścigów bez śniegu trwa od 1 września jednego
  2. roku do 31 maja następnego roku .

  3. Żadne oficjalne zawody nie mogą być rozgrywane od 1 czerwca do 31 sierpnia
  4. każdego roku .

  5. Zawody oficjalne , to zawody wpisane do kalendarza federacji krajowej , spełniające
  6. kryteria dystansu i organizacyjne , rozgrywane w optymalnych warunkach , przede wszystkim temperatury .

  7. Od dzieci i juniorów nie powinny być pobierane opłaty startowe.
 2. Mistrzostwa Krajowe
  1. Federacja każdego kraju może organizować Mistrzostwa Krajowe w wyścigach bez
  2. śniegu .

  3. Mistrzostwa odbywają się w ciągu dwóch dni , w ciągu których liczony jest czas .

 

UWAGA !

Do czasu oficjalnego uznania wyścigów psich zaprzęgów jako dyscypliny sportu w Polsce miejsce organizacji Nieoficjalnych Mistrzostw Polski ustalane będzie corocznie na zebraniu organizatorów wyścigów w Polsce z udziałem przedstawicieli zainteresowanych zarządów Klubów Sportowych .

 

ZALECENIA IFFS ANIMAL WELFARE COMMITTEE

 

Powyższy regulamin został przesłany przez Polski Otwarty Związek Stowarzyszeń Sportu Psich Zaprzęgów

Klasy obowiązujące na VII Jesiennych Miedzynarodowych Wyścigach Psów Zaprzęgowych "O Złoty But" Wysoka - Radocka Góra 2002

 

Cyframi oznaczone są następujące kategorie :

Np.: zaprzęg z czterema psami: syberian hysky, pies grenlandzki, samojed i alaskan malamut - Kategoria C - 1,

Powrót